Magyar Matematikai Tehetségsegítő Hálózat Közhasznú Egyesület alapszabálya

 

ALAPSZABÁLY

(módosítása, mely a Budapesten, 2011. október 15. napján megtartott közgyűlés határozatai alapján készült. A módosítások vastagított betűkkel lettek kiemelve.)

 

A Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

 

I.       Általános rendelkezések

 

(1)       Az Egyesület neve: Magyar Matematikai Tehetségsegítő Hálózat Közhasznú Egyesület

(2)       Az Egyesület rövidített neve: MATEK HÁLÓ Közhasznú Egyesület

(3)       Az Egyesület idegen-nyelvű elnevezése: -

(4)       Az Egyesület székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.

(5)       Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság, Közép Európa, Kárpát – medence

(6)       Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet

(7)       Az Egyesület pecsétje: téglalap alakú,rajta a MATEKHÁLÓ Közhasznú Egyesült megnevezés, székhely és adószám , bírósági bejegyzés száma.

 

II.      Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

 

(1)              Az Egyesület céljai:

·         Matematikai tehetséggondozó műhelyek segítése, szakmai anyagok cseréje,a tehetségek érvényesülésének segítése, a hálózat építése a hazai és határon túli magyar iskoláit és tehetséggondozó műhelyeit érintően

·         Információk eljuttatása az iskolákba, matematikát tanító kollégáknak, kapcsolat külföldi tehetséggondozó műhelyekkel 

·         képzések és továbbképzések,versenyek, táborok támogatása, szervezése,

·         országos és nemzetközi kapcsolatok szervezése,

·         tagjai érdekeinek képviselete,

·         más, hasonló célú egyesületekkel és más szervezetekkel való együttműködés a matematikai tehetségek fejlesztése érdekében

·         Tehetséggondozással kapcsolatos kiadványok kiadása, támogatása, terjesztése

(2)              Az Egyesület tevékenysége:

·         Matematikai tehetséggondozó műhelyek munkájának segítése, szakmai anyagok cseréje,a tehetségek érvényesülésének segítése, a hálózat építése és bővítése határainkon belül és kívül

·         a tehetségek felkarolása, felkutatása és az ezzel foglalkozó szervezetek tevékenységének összehangolása

·         képzések, továbbképzések, versenyek,táborok támogatása, terjesztése

·         más, hasonló célú egyesületekkel és más szervezetekkel való együttműködés a tehetségek fejlesztése érdekében

(3)              Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

     3. tudományos tevékenység, kutatás,

     4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

     5. kulturális tevékenység

 

(4)              Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az Egyesület  

       honlapján való közzététel útján biztosítja.

 

(5)              Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is  

       részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

 

(6)       Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú

        céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során

 

   elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére

        fordítja.

 

(7)       Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független

        és  azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a  

        pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati   

         választáson jelölt állítása.

(8)       Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés

        nélkül igénybe veheti.

 

III.     Az Egyesület tagjai

 

(1)   Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, a tagdíjat befizeti és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult    szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

(2)                A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával és a tagdíj megfizetésével jön létre.

 

 (3)   Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

 

 (4)   Az egyesületi tagság megszűnik:

·         a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,

·         a kilépés írásbeli bejelentésével,

·         kizárással,

·         ha az Egyesület megszűnik.

 

  (5)   Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

 

  (6)  A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha két évnél régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A tagdíjat nem fizető taggal szemben az Elnökség írásbeli felszólítást bocsájt ki. Az Elnökség felszólító levelében 15 nap határidőt ad a tagdíjat nem fizető tagnak az elmaradt tagdíj megfizetésére.

 

 

IV.     Tagsági jogok és kötelezettségek

 

(1)    Az Egyesület tagja jogosult:

·         részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,

 

 

 

·         a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,

·         a tagok választhatnak és választhatók.

·          

(2)          Az Egyesület tagja köteles:

 

·         az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,

·         az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,

·         az alapítás alkalmából a Közgyűlés, majd ezt követően az Elnökség által évente meghatározott mértékű tagdíjat minden évben határidőben megfizetni.

 

   (3)    A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

 

    (4)    Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

 

 

V.           Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

 (1)  Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (VI.), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (VII.) irányítja .  Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnök az Alelnök. Az egyesület ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság (X). 

 

    (2)   Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt.

 

    (3)   Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki

vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § (b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

        a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

        b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

            érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki

            által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület

            által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél

            szerinti juttatás.

 

(4)  Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(5)    A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

VI.         A Közgyűlés

 (1)          Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés a tagok felének + 1 fő jelenléte esetében határozatképes. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.

 

 (2)    A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

          a)    Az Alapszabály módosítása.

          b)   Az éves költségvetés meghatározása.

          c)    Az Elnökség éves számviteli beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az

                elfogadása.

          d)   Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása.

          e)    Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím és

                a  pártoló tagi cím visszavonása abban az esetben, ha a tagok nem tettek eleget

                tagi, illetőleg vállalt kötelezettségeiknek.

          f)    Az Elnökség tagjainak megválasztása. Elnököt, Alelnököt, 5 fő elnökségi tagot.

          g)   Az Elnökség tagjainak visszahívása abban az esetben, ha az elnökségi

                feladataiknak, rájuk bízott és vállalt kötelezettségeiknek nem tettek eleget.

          h)   Döntés minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem utal az Elnökség  

                hatáskörébe.

 (3)  A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi egyesületi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével.

    A Közgyűlés nyilvános. Az Egyesület honlapján a Közgyűlés helye és időpontja      kihirdetésre kerül, a tervezett időpont előtt 3 nappal.

 

(4)A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített

 

napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

 

      (5)   A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

 

        (6)    A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

 

         (7)   A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

 

         (8)   A közgyűlés döntéseit, határozatait nyílt szavazással hozza.

 

          (9)  Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 

          (10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A döntéseket az Egyesület honlapján minden esetben nyilvánosságra kell hozni.

 

(11)      A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a közgyűlés

helyét és időpontját, szabályszerű összehívás megtörténtét, napirendjét, szavazások

eredményeit, meghozott határozatokat, a levezető elnök, jegyzőkönyvezető és a jegyzőkönyv

hitelesítők aláírását, valamint mellékletként az aláírt jelenléti ívet.

 

 

VII.    Az Elnökség

 

 

(1)  Az Egyesület vezető szerve az 7  tagú Elnökség, Elnök, Alelnök, 5 fő elnökségi tag amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 5 év időtartamra választja.

 

(2)              Az elnökségi tagokat, Elnököt, Alelnököt, 5 fő elnökségi tagot a Közgyűlésen résztvevők  maguk közül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 5 év időtartamra választanak.

 

(3)              Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az Elnökség

     ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok közül 4 fő jelen van. Az ülések nyilvánosak, melyek az Egyesület honlapján a tervezett időpont előtt kihirdetésre kerülnek.

 

 

 

 

 (4)   Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti.

 

 (5) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A    határozatot az érintettel igazolható módon 8 napon belül közölni kell. Az Elnök köteles az    elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok     Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének    tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya     megállapítható. A döntéseket az Egyesület honlapján minden esetben nyilvánosságra kell    hozni.     

 

(6)   Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag, és az Ügyvezető előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak és az Ügyvezetőnek a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

 

(7)   Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

     a)         a mindenkori éves tagdíj mértékének és befizetési határidejének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével,

b)         az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,

c)         az ügyrend elfogadása,

d)        az etikai szabályok elfogadása,

e)         tagfelvétel jóváhagyása,

f)         az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására,

g)         az éves költségvetés elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,

h)         a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,

i)          pályázatok figyelése/figyeltetése, kidolgozása/kidolgoztatása, beadása/beadatása,

j)        az Ügyvezető megválasztása, egyszerű szótöbbséggel, nyílt választással, 5 évre,

     k)        döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos  hatáskörébe.

 

(8)   A Közgyűlés általi visszahívás, mint a kötelezettségek, feladatok elmulasztása esetén, és azon túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

 

(9)  Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

 

 

VIII.      Elnök, tisztségviselők

 

 (1)      Az Elnök a Közgyűlésen résztvevő tagok által - maguk közül - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az

 

 

    Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetője. A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása kizárólag az Elnök vagy alelnök és két további bármely elnökségi tag, kötelezően együttes feladata.

 

(2)            Az Elnök hatásköre és feladatai:

·         eseti meghatalmazást adhat az egyesület elnökségi tagjának illetve indokolt esetben az egyesület bármely tagjának,

·         összehívja a Közgyűlést, aláírja a közgyűlési jegyzőkönyvet,

 

 

·         az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,

·         a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,

·         a Közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,

·         az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,

·         az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,

·         éves költségvetés és beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a           Közgyűlés elé terjesztése,

·         amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti, vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

 

(3)   Az Alelnök a Közgyűlésen résztvevő tagok által - maguk közül - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 5 év időtartamra választott tisztségviselő.

 

(4)   Az Alelnök hatásköre és feladatai:

·         az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt,

·         érvényesíti az Egyesület pénzügyi bizonylatait,

·         aktuális pályázatok figyelése/figyeltetése, kidolgozása/kidolgoztatása, beadása/beadatása az Elnökség jóváhagyásával.

 

IX.     Egyéb tisztségviselők, munkatársak

 

 (1)  Az Elnökség az Egyesület működéséből adódó adminisztratív feladatok ellátására

Ügyvezetőt bízhat meg. Az Ügyvezető az elnökségi tagok által – az Egyesület tagjai közül - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 5 év időtartamra választott munkatárs.

 

 (2)  Az Ügyvezető-hacsak nem elnökségi tag látja el a feladatot- nem tagja az Elnökségnek, de állandó meghívottja és tanácskozási jogú  résztvevője az Elnökségi üléseknek.

 

(3)  Az Ügyvezető hatásköre és feladatai:

·         vezeti a tagnyilvántartást,

·         az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatainak vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,

·         a döntéseknek az Egyesület honlapján történő megjelenítése

·         megszervezi, irányítja az Egyesület számviteli és könyvviteli feladatait,

·         ellátja az iratkezelési feladatokat (iktatás, irattárazás),

 

·         a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése.

 

IX.           Az Ellenőrző Bizottság


(1) Az egyesület általános ellenőrző szerve az ellenőrző bizottság. Az ellenőrző bizottság 3 tagját a közgyűlés 3 évre választja meg, tagjai újraválaszthatóak. /Kivételesen a közgyűlés az egyesület alakulási évében az ellenőrző bizottság tagjait a következő év rendes közgyűléséig tartó időtartamra választja meg./ Az ellenőrző bizottság maga választja tagjai sorából elnökét.
(2) Az ellenőrző bizottság feladata az egyesület alapszabályában rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése. Az elnökség ülésére az ellenőrző bizottság elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni.
(3) Az ellenőrző bizottságot a feladatellátása során megillető jogosítványai:
a. az egyesület bármely tisztségviselőitől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet,
b. az egyesület bármely iratába, könyvébe betekinthet, azokat megvizsgálhatja,
c. az egyesület elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, javaslatot tehet az egyesület bármely szervének napirendjére,
d. amennyiben az ellenőrző bizottság kezdeményezésére az intézkedésre jogosult szerv ülését 30 napon belül nem hívják össze, annak összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult.
f. ha az egyesület arra jogosult szerve a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az egyesület működése felett törvényességi felügyelet gyakorló ügyészhez fordulhat.


(4) Az ellenőrző bizottság kötelessége:
a. évente egy alkalommal köteles a közgyűlésnek beszámolni tevékenységéről, tapasztalatairól,
b. az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé;
- tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet az ellenőrző bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni.
c. a közgyűlés általi elfogadását megelőzően kötelessége véleményezni az elnökség működési és gazdasági beszámolóját, illetve a számviteli törvény szerinti beszámolót.


(5) Az ellenőrző bizottság testületként jár el.

Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ellenőrző bizottság üléseit az ellenőrző bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A bizottság határozatképes, ha legalább 2 tag jelen van; határozatát egyhangúan, nyílt szavazással hozza.
Összehívására, üléseinek nyilvánosságára egyebekben az elnökség működésének szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(6)Az ellenőrző bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az ellenőrző bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,

 

 

illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

 Az ellenőrző bizottság tagja e minőségében nem utasítható, kizárólag a közgyűlésnek felelős.

 

XI.     Az Egyesület működése és gazdálkodása

 

(1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

 

(2)               Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

 

(3) A mindenkori tagdíj összegét, befizetésének módját és határidejét évente az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről - az Elnökség által megválasztott Ügyvezető - a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

 (4)  Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

 

 (5)  Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

 

 (6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen.

 

 (7)  Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

 

 (8)  Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

 (9)   Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.   

 

(10)  Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető

mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

 

 

(11)   Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI.

törvény 18-20. §-ai az irányadók. Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

 

(12)   Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az

    Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak

    elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

 

(13)  Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

 

(14)  Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület

elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az        

Egyesület székhelyén, felügyelet mellett, és ennek rendjét az Egyesület honlapján             nyilvánosságra hozza. Az Egyesület közhasznúsági jelentéséről az érdeklődő a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet.

 

 

XII.    Az Egyesület képviselete

 

(1)              Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.

 

(2)              Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot kizárólag az Elnök és további három- az elnökség által megválasztott bármely elnökségi tag közül bármely kettő együttesen jogosult gyakorolni!

 

 

XIII.   Az Egyesület megszűnése

 

(1)              Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

 

(2)              Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

 

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon a Bolyai János Matematikai Társulatot (jelenlegi címe: 1027 Budapest, Fő u.68.) illeti. 

 

(4)  A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes

   köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő   

   kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.   Záró rendelkezések

 

(1)              A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.  törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

 

 

(2) Az Egyesület Alapszabályának módosítását az alapító tagok a Budapesten 2011. 10.15. napján tartott Közgyűlésen egyhangú határozattal jóváhagyta.

 

 

(3) Az Egyesület Alapszabályának módosítását a Zala Megyei Bíróságnak az Elnök a  szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.  

 

 

 

Budapest, 2011. 10.15.